ایراد صرفاً در غربی بودن آن نیست. نه تنها کت و شلوار، بلکه بسیاری از لوازم مصرفی ما تولید غرب است و در صنایع مادر یا صنایع کوچکتر نیز بسیاری از لوازم یا قطعات تولید غرب است و چرخهی صنایع مانند حلقات یک زنجیر به هم پیوسته است و گاه انفکاک و انقطاع مطلق نه معقول است و نه مقرون به صرفه و نه ممکن. بلکه موضوع این است که کرواوات یک علامت و یک مظهر است و اسلام به مؤمنین و مسلمانان میفرماید که خود را شبیه کفار نکنید. لباس، مدل مو، کفش، کیف و یا حتی بسیاری دیگر ...
ادامه : چرا بستن کراوات را بد شمردند؟ اگر علت غربی بودن است، کت و شلوار نیز غربی است