یکی رفت و یکی موند و یکی از غصه هاش خوندو یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساختو یکی رنجید ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسید یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد تو اما باش، """خدا اینجاست...!! تصاوير پيوست شده رگگگگگگگگگگگگگگگگگ.jpg (58.1 کیلو بایت)
ادامه : •…زندگی زیباست…•